Historia

Idea powołania do życia związku stowarzyszeń i innych osób prawnych działających w obszarze socjalnym pojawiła się w listopadzie 1997 r. podczas Konferencji: „Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi – wymiana doświadczeń polskich i niemieckich”, zorganizowanej przez organizacje społeczne i wojewódzką administrację publiczną.

Po zakończeniu Konferencji, 11 organizacji uczestniczących w spotkaniu, wyraziło zainteresowanie stworzeniem koalicji organizacji działających na polu pomocy społecznej na terenie ówczesnego województwa katowickiego. Kolejnym etapem procesu tworzenie struktury federacyjnej były spotkania poznawczo-integrujące w siedzibach organizacji deklarujących współdziałanie, W trakcie comiesięcznych spotkań uczestnicy wymieniali się doświadczeniami i informacjami, dyskutowali o ważnych problemach zarówno własnych organizacji, jak i swoich podopiecznych, poznawali nowe metody i formy pracy socjalnej. Kilkumiesięczny okres integracji organizacji pozwolił na podjęcie decyzji o formalnym powołaniu i zarejestrowaniu Katowickiego Forum Organizacji Socjalnych KAFOS, które po zmianach administracyjnych w kraju – likwidacji województwa katowickiego i powstaniu województwa śląskiego, zaktualizowało nazwę na Śląskie Forum Organizacji Socjalnych KAFOS. Proces tworzenia KAFOS wspierany był finansowo i organizacyjne przez wojewódzką administrację rządową tj. Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Katowicach. Po fazie organizacyjnej i rejestracji zarówno związku stowarzyszeń, jak i jego Zarządu, które odbywały się w drugiej połowie 1998r., już na początku 1999r. KAFOS rozpoczął swoją samodzielną działalność, uruchomił swoją pierwszą siedzibę, rozpoczął realizację pierwszych projektów i wzbogacał swój potencjał o nowe organizacje członkowskie. W listopadzie 1999r. KAFOS wraz z działającymi w kraju regionalnymi związkami organizacji socjalnych powołał do życia ogólnopolską strukturę: Wspólnotę Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS. W lutym 2000r. KAFOS podpisał oficjalną umowę o współpracy z Parytetowym Związkiem Socjalnym Pół. Nadrenii Westfalii. Umowa stanowiła podsumowanie dotychczasowej owocnej współpracy oraz wyznaczyła dalsze kierunki wspólnej pracy i realizowanych projektów. W 2005 r. KAFOS otrzymał status organizacji pożytku publicznego. W 2008r. dokonano zmiany statutu i nazwy związku. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS dzięki rozszerzeniu swojej formuły, zrzesza organizacje obywatelskie z terenu województwa śląskiego działające z różnorodnych sferach pożytku, nie tylko te, które działają w obszarze socjalnym. W przeciągu swojej działalności stale wzrastała liczba organizacji członkowskich KAFOS, od 3 organizacji założycielskich do 80 organizacji będących członkami zwyczajnymi w połowie 2015 r.

Misja KAFOS

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS jest związkiem pozarządowych organizacji działających w obszarze pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego.

Celem KAFOS jest:
wzmocnienie członkowskich organizacji pozarządowych, rozwój innowacyjnych modeli polityki społecznej, rozwój rzecznictwa i pogłębianie współpracy z administracją publiczną oraz innymi partnerami w kraju i zagranicą.
Cele strategiczne KAFOS:
wzmocnienie organizacji w procesie profesjonalizacji ich działań, rozwój struktury KAFOS jako federacji regionalnej, rozwój rzecznictwa i pogłębianie współpracy z administracją publiczną, rozwój współpracy międzynarodowej, rozwój nowatorskich modeli polityki społecznej.

Jesteśmy w naszym regionie jedyną tego typu federacją, która reprezentuje tak różnorodne interesy zarówno organizacji pozarządowych, jak i grup społecznych oraz zaspokaja ich potrzeby.

W naszej pracy kierujemy się wartościami ujętymi w „Karcie Etycznej Organizacji Członkowskich KAFOS”.

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS jest organizacją pożytku publicznego. Wpłaty z 1 % podatku oraz darowizn przeznaczany na wspieranie naszych organizacji członkowskich.

Prosimy, przekaż 1 % podatku na Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS nr KRS 0000014434

Wpłaty darowizn przyjmujemy na nasz rachunek bankowy: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. nr 32 2030 0045 1110 0000 0389 4370

Serdecznie dziękujemy !!!!

Jesteśmy blisko ludzi