Jak zostać członkiem KAFOS

Zgodnie ze statutem KAFOS, członkiem zwyczajnym KAFOS może być stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna o charakterze niezarobkowym działająca w obszarze pożytku publicznego, popierająca cele KAFOS oraz deklarująca czynne uczestnictwo w realizacji jego celów i zadań.

Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd KAFOS na podstawie pisemnej deklaracji członkowstwa (do pobrania).

Oprócz aktywnego uczestnictwa w działalności KAFOS, obowiązkiem organizacji członkowskiej jest opłacanie składki członkowskiej (150 zł rocznie, wysokość składki członkowskiej ustalają organizacje podczas Walnego Zebrania). Wysokość składki członkowskiej może zostać obniżona w trudnej sytuacji finansowej organizacji.

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe z terenu województwa śląskiego do wspólnego działania w ramach Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS.

Jesteśmy blisko ludzi