Rola i znaczenie organizacji socjalnych w ograniczaniu skutków społecznych i zdrowotnych pandemii COVID-19

 

 

W dniu 23 września 2021 r. w formie hybrydowej odbędzie się seminarium – Rola i znaczenie organizacji socjalnych w ograniczaniu skutków społecznych i zdrowotnych pandemii COVID-19

Regionalne seminarium odbędzie się w partnerstwie ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS oraz Uniwersytetem, im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedrą Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki   w ramach realizowanego projektu projektu: SOS – Silne Organizacje Socjalne. Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

PROGRAM

11:00    Otwarcie i krótka informacja nt. Seminarium i działalności KAFOS – Kazimierz Słobodzian, prezes KAFOS,

11:10    Rola współpracy międzynarodowej w dobie pandemii na przykładzie polsko-niemieckiego projektu Forum KAFOS z AWO Poczdam

Ewa Dudkiewicz, Członek Zarządu Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

11:30    Wyzwania edukacyjne w dobie pandemii COVID-19

dr Mariola Mirowska, prof. UJD, Kierownik Katedry Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki Uniwersytetu, im. Jana Długosza w Częstochowie.

11:50    Bezdomni w dobie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 – rola organizacji pozarządowych na przykładzie badań w województwie śląskim

dr Ryszard Majer, Senator RP, Uniwersytet, im. Jana Długosza w Częstochowie

12:10    Zdrowie psychiczne osób bezdomnych w pandemii

dr Agnieszka Miklewska, Uniwersytet, im. Jana Długosza w Częstochowie.

12:30    Ochrona życia i zdrowia pacjentów ze stomią -konsekwencje pandemii SARS-COV-2

dr Irena Mysłek-Sikora, Członek Zarządu Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS,
Prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego ‘’Polilko’’, Oddziału Regionalnego w Częstochowie.

12:50    Streetworking w czasie pandemii koronawirusa

dr Jan Strączyński, streetworker, wiceprezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”

13:10    Dyskusja z udziałem uczestników i podsumowanie Seminarium.

13:30 Obiad dla stacjonarnych uczestników konferencji w Częstochowie i w formie on-line w COP
w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie zgłoszenia

Imię i nazwisko:     ………………………….

Telefon:                     …………………………..

mail.                         ……………………………

nazwa organizacji: ………………………………….

 

na maila: kafos@kafos.org.pl do dnia 15 września 2021 r.

Ilość miejsc ograniczona w formie stacjonarnej.

Udział w  Seminarium jest nieodpłatny.

 

Polsko-niemiecka konferencja online

 

26 sierpnia 2021 r. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS wraz z partnerem niemieckim AWO Potsdam organizują wspólną konferencję inaugurującą międzynarodowy projekt pn. Transfer wiedzy w pracy socjalnej.

Wydarzenie pod nazwą UCZYMY SIĘ WSPÓLNIE stanie się okazją do prezentacji dorobku obu organizacji w celu wdrożenia pakietów szkoleniowych w czterech obszarach:

  • wspieranie osób w trudnych sytuacjach życiowych,
  • niepełnosprawność psychiczna i intelektualna,
  • bezdomność,
  • niepełnosprawność fizyczna (w tym problemy osób chorych przewlekle).

W trakcie konferencji zostanie powołana do życia Akademia KAFOS dla kadr socjalno-opiekuńczych organizacji zrzeszonych i współpracujących z naszym regionalnym związkiem organizacji pozarządowych.

Ponadnarodowy projekt szkoleniowy KAFOS

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS rozpoczęło od 1 czerwca 2021 r. realizację międzynarodowego projektu dofinasowanego ze środków Akcji Człowiek. KAFOS wraz z niemieckim partnerem AWO Bezirksverband Potsdam e.V. skupi swoje działania na metodach i rozwoju kompetencji kadr socjalno-opiekuńczych w województwie śląskim.
Bazując na długoletnich doświadczeniach obu organizacji oraz bieżącej wymianie wiedzy zostanie opracowany program szkoleń dla osób na co dzień pracujących w organizacjach socjalnych KAFOS, jak i dla odbiorców usług społecznych.

Walne Sprawozdawcze Zebranie KAFOS

W dniu 21 września 2020 r. w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Organizacji Członkowskich KAFOS.

Podczas Zebrania delegaci zapoznali się z działalnością KAFOS w 2019 r. Następnie delegacji na wniosek Komisji Rewizyjnej przyjęli sprawozdania za działalność Zarządu w 2019 r.

Dyskutowano na temat dalszych kierunkach i działaniach KaFOS w czasie pandemii.

Delegaci utrzymali w 2021 r. wysokość rocznej składki członkowskiej w wysokości 150 zł. płatnej na podstawie wystawionej noty obciążeniowej do końca 2021 r.