Dołącz do nas

Dlaczego warto dołączyć do Regionalnej Federacji? 

Dostęp do regionalnej i ogólnopolskiej sieci regionalnych związków organizacji socjalnych pracujących w obszarze spraw społecznych i pożytku publicznego zrzeszonych we WRZOS / Wspólnocie Roboczej Związków Organizacji Socjalnych/. .

Celem KAFOS jest wspieranie działalności organizacji członkowskich, koordynowanie wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami członkowskimi, rzecznictwo na rzecz tworzenia sprzyjających przepisów prawa do dalszego rozwoju trzeciego sektora na terenie woj. śląskiego.

Organizacje członkowskie mogą uczestniczyć w organizowanych przez KAFOS konferencjach, seminariach, szkoleniach, spotkaniach tematycznych, debatach i wizytach studyjnych.

Jednym z podstawowych celów wzajemnej współpracy organizacji członkowskich jest prowadzenie działań rzeczniczych oraz prowadzenie kampanii społecznych ukazujących problemy społeczne.

Zapewniamy organizacjom członkowskim opiekę prawną i księgową na miarę zgłaszanych potrzeb.

Organizacje członkowskie mają również dostęp do publikacji wydawanych przez KAFOS i WRZOS.

Formy członkostwa w KAFOS:
KAFOS zrzesza organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w obszarach pożytku publicznego na terenie woj. śląskiego. 

Członkostwo zwyczajne

Członkiem zwyczajnym Federacji może zostać, na podstawie deklaracji członkowskiej, każda niedziałająca w celu osiągnięcia zysku osoba prawna prowadząca działalność w obszarze pożytku publicznego na terenie woj. śląskiego.

Członkostwo wspierające

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna mająca swe miejsce zamieszkania, siedzibę w kraju lub zagranicą deklarująca wspieranie działalności KAFOS.

Członkostwo honorowe

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna krajowa albo zagraniczna szczególnie zasłużona dla KAFOS. Członkostwo to nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

Wszystkie organizacje członkowskie zobowiązane są do przestrzegania Karty Etycznej Organizacji Członkowskich KAFOS oraz dążenie  do realizacji celów KAFOS.

Jak aplikować o członkostwo w KAFOS?

Organizacje zainteresowane przystąpieniem do KAFOS prosimy o:

 • Zapoznanie się ze statutem KAFOS,
 • Przesłanie na adres mailowy kafos@kafos.org.pl następujących dokumentów:
   – wypełnionej Deklaracji_Członkowskiej_KAFOS
  –  kopii uchwały o przystąpieniu do Federacji podjętej przez właściwy statutowo organ,
  – kopii statutu,
  – logo organizacji (minimum 200×200 pikseli, najlepiej na planie kwadratu i białym tle),
  – krótki opis przedmiotu działalności lub link do strony, na której znajduje się opis działalności.

Rozpatrywanie wniosków o członkostwo w KAFOS

Do uzyskania członkostwa w KAFOS niezbędne będzie uzyskanie pozytywnych rekomendacji ze strony min. dwóch obecnych organizacji członkowskich Federacji (możliwych do uzyskania np. po bezpośrednim spotkaniu z przedstawicielami Federacji – chętnie przyjedziemy do Was zapoznać się z Waszą działalnością). Kandydatury rozpatrywane są przez zarząd KAFOS. W przypadku wątpliwości, szczególnie związanych ze spełnianiem zasad członkostwa opisanych w Karty Etycznej KAFOS, Zarząd KAFOS może odmówić członkostwa lub zaproponować przystąpienie w innym terminie po spełnieniu kryteriów członkostwa. Organizacje kandydujące do KAFOS będą mogły w tym czasie korzystać ze wsparcia KAFOS. 

Reprezentacja członków Federacji

Każdy podmiot będący członkiem KAFOS wyznacza minimum jednego oficjalnego przedstawiciela/kę, który/a uczestniczy w pracach Federacji. Przedstawiciele działają na podstawie pisemnego umocowania udzielonego im przez właściwe organy reprezentowanych podmiotów zawartego deklaracji członkowskiej lub wydanego odrębnie. W głosowaniach obowiązuje zasada jednego głosu dla organizacji członkowskiej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Partycypacja w kosztach obsługi biurowej KAFOS

Organizacje członkowskie należące do KAFOS partycypują w niewielkiej części w kosztach funkcjonowania Federacji (w tym przede wszystkim w kosztach organizacji spotkań i funkcjonowania biura) w formie składki członkowskiej

Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi: 150 zł.