Statut

ŚLĄSKIEGO FORUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
KAFOS

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Związek Stowarzyszeń i innych osób prawnych nosi nazwę: Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych „KAFOS”, zwane dalej Kafos.

§ 2

Kafos jest demokratycznym, nie zarobkowym związkiem stowarzyszeń i innych osób prawnych prowadzących działalność pożytku publicznego.

§ 3

Kafos posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów prawa odnoszących się do stowarzyszeń oraz niniejszego statutu.

§ 4

Terenem działania Kafos jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Katowice. Kafos może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§ 5

Kafos dla wykonywania swych zadań może zatrudniać pracowników oraz może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

§ 6

Kafos posiada logo i używa własnych znaków i pieczęci.

§ 7

Kafos może być członkiem organizacji krajowych lub zagranicznych o podobnych celach działania.

 

Rozdział 2

Cele i sposoby realizacji

§ 8

1. Celem Kafos jest działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w następujących zakresach:

1)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej         oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

2) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)  działalności charytatywnej,

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5) działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6)   ochrony i promocji zdrowia;

7)   działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)   promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10) działalności na rzecz osób z wieku emerytalnym;

11) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14)   nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15)/  wypoczynku dzieci i młodzieży,

16)    kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19) turystyki i krajoznawstwa;

20)  porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej;

22)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23) ratownictwa i ochrony ludności;

24) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25) upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27) promocji i organizacji wolontariatu;

28) pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29) działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

30) promocji Rzeczpospolitej Polskiej za granicą;

31) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

32) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

2. Wymienione w ust. 1 działalność może mieć również w miarę posiadanych zasobów charakter finansowy, zwłaszcza w ramach odpowiednich do tego celu projektów oraz w przypadku zajścia zdarzeń losowych, w których uczestniczył członek kafos.

3. Kafos może również podejmować się bezpośrednich działań w zakresach wymienionych w ust. 1 pkt 1 – 32

§ 9

Kafos realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

1.      integracje i wspieranie organizacji członkowskich,

2.      świadczenie usług informacyjnych i poradniczych w zakresie działalności pożytku publicznego,

3.      badanie potrzeb rynku usług społecznych i działalności organizacji pozarządowych,,

4.      szkolenia, seminaria, konferencje, forum,

5.      promowanie różnorodnych form organizacji i wykonywania usług społecznych,

6.      organizowanie wymiany doświadczeń organizacji pozarządowych w obszarze działalności pożytku publicznego wewnątrz związku, jak i z innymi organizacjami, związkami, instytucjami krajowymi i zagranicznymi,

7.      inicjowanie, koordynowanie, a także prowadzenie obsługi administracyjno – biurowej realizowanych programów własnych i wspólnych,

8.      inicjowanie i uczestnictwo w realizacji programów prowadzonych z udziałem partnerów krajowych i zagranicznych,

9.      współpracy z organami administracji rządowej, samorządowej, wyznaniowej w kraju i zagranicą w płaszczyźnie szeroko rozumianej problematyki pożytku publicznego oraz w sprawach odnoszących się do działalności organizacji członkowskich,

10.  doradztwo i poradnictwo organizacyjne członkom związku,

11.  promowanie i wspieranie pracy wolontariuszy,

12.  reprezentowanie na zewnątrz interesów organizacji członkowskich,

13.  wsparcie finansowe i rzeczowe organizacji członkowskich Kafos,

14.  wykonywanie doraźnych świadczeń charytatywnych na rzecz osób potrzebujących pomocy społecznej

15.  uczestniczenie w procesie planowania i realizacji polityki rozwoju województwa śląskiego,

16.  pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych oraz środków finansowych pochodzących z udziału w zyskach innych osób prawnych, których udziałowcem jest Kafos z przeznaczeniem na działalność własną oraz działalność organizacji członkowskich,

17.  organizowanie przedstawicielstw terenowych

18.  organizowanie i koordynacja działalności grup problemowych i opiniotwórczych zarówno na szczeblu regionalnym, jak i powiatowym i gminnym,

19.  prowadzenie działań w zakresie rzecznictwa interesów osób i grup pozostających w obszarze zainteresowania organizacji członkowskich,

20.  prowadzenie działań lobbingowych celem rozwiązywania problemów społecznych oraz rozwoju organizacji pozarządowych

§ 9a

Działalność pożytku publicznego może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.

1.      Działalność nieodpłatna pożytku publicznego może być prowadzona w następujących zakresach:

a/ Wydawanie książek – 58.11.Z  wg. PKD,

b/ Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD,

c/ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z wg. PKD,

d/ Pozostałe doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z wg. PKD,

e/ Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z wg. PKD,

f/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B wg. PKD,

g/ Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z wg. PKD,

h/ Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – 94.11.Z wg. PKD

i/ Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 94.99.Z wg. PKD.

2.  Działalność odpłatna pożytku publicznego może być prowadzona  w następujących zakresach:

a/ Wydawanie książek – 58.11.Z  wg. PKD,

b/ Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z wg. PKD,

c/ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja – 70.21.Z wg. PKD,

d/ Pozostałe doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z wg. PKD,

e/ Badanie rynku i opinii publicznej – 73.20.Z wg. PKD,

f/ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – 85.59.B wg. PKD,

g/ Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana – 88.99.Z wg. PKD,

h/ Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców – 94.11.Z wg. PKD

i/ Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych – 94.99.Z wg. PKD.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Kafos dzielą się na:

1.      członków zwyczajnych,

2.      członków wspierających,

3.      członków honorowych

§ 11

Członkiem zwyczajnym może być stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna o charakterze nie zarobkowym działająca w obszarze pożytku publicznego, popierająca cele Kafos oraz deklarująca czynne uczestnictwo w realizacji jego celu i zadań.

§ 12

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna mająca swe miejsce zamieszkania, siedzibę w kraju lub zagranicą deklarująca wspieranie działalności Kafos.

§ 13

Członkiem honorowym może zostać każda osoba fizyczna lub prawna krajowa albo zagraniczna szczególnie zasłużona dla Kafos. Członkostwo to nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

§ 14

1.      Przyjęcie członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji członkostwa.

2.      Od odmowy przyjęcia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania.

3.      Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna w tej sprawie.

4.      Wnioski zagranicznych osób prawnych sporządzane są z uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązujących wnioskodawcę.

§ 15

1.      Osoby prawne działają w Kafos za pośrednictwem upoważnionych przez nie przedstawicieli. Dla upoważnienia wymagana jest forma pisemna.

2.      Upoważnienie jest ważne aż do jego cofnięcia sporządzonego także w formie pisemnej.

§ 16

Członek zwyczajny ma prawo:

1.      czynne i bierne prawo wyborcze,

2.      uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3.      zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Kafos,

4.      korzystać z pomocy i urządzeń Kafos oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach i projektach Kafos na zasadach ustalonych przez Zarząd.

§ 17

Członek zwyczajny jest zobowiązany:

1.      przestrzegać postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz Kafos,

2.      aktywnie uczestniczyć w działalności Kafos,

3.      regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 18

Członek wspierający ma prawo:

1.      uczestniczyć z głosem doradczym w zebraniach i pracach Kafos,

2.      zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Kafos,

3.      korzystać z usług i urządzeń Kafos na zasadach określonych przez Zarząd.

 

§ 19

Członek wspierający jest zobowiązany:

1.      popierać cele i wspierać działalność Kafos,

2.      opłacać składki członkowskie oraz wnieść zadeklarowane wsparcie (finansowe, rzeczowe, organizacyjne itp.) w wysokości, formie i na zasadach uzgodnionych z Zarządem.

 

§ 20

Członkostwo w Kafos ustaje na skutek:

1.      złożenia pisemnego oświadczenia członka o wystąpieniu z Kafos,

2.      likwidacji osoby prawnej będącej członkiem, bądź śmierci osoby fizycznej – członka wspierającego,

3.      wykluczenia dokonanego uchwałą Zarządu,

a/ wykluczenie może nastąpić z powodu: nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i innych uchwał władz Kafos, działania na szkodę Kafos także poprzez obniżanie jego autorytetu oraz co najmniej rocznej zwłoki w uregulowaniu składki członkowskiej, pomimo pisemnego upomnienia. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu Zarząd umożliwi członkowi złożenie wyjaśnienia na piśmie lub osobiście przez upoważnionego przedstawiciela na posiedzeniu Zarządu.

b/ od uchwały Zarządu o wykluczeniu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania wniesione w ciągu 30 dni od daty otrzymania tej decyzji,

c/ decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna w tej sprawie.

 

Rozdział 4

Władze Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych

§ 21

Władzami Kafos są:

1.      Walne Zebranie,
2.      Zarząd,
3.      Komisja Rewizyjna.

§ 22

Kadencja władz Kafos trwa 4 lata.

§ 23

1.      Do składu władz Kafos mogą być wybrane tylko osoby fizyczne rekomendowane przez upoważnionych przedstawicieli członków zwyczajnych.

2.      Ponowny wybór na następne kadencje jest dopuszczany.

3.      W przypadku nie udzielenia absolutorium Zarządowi lub Komisji Rewizyjnej przez Walne Zebranie, członkowie tych władz nie mogą być wybrani na następną kadencję do władz Kafos.

§ 24

1.      Wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie uchwali inaczej.

2.      Nie można łączyć funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

§ 25

1.      Uchwały władz Kafos zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

2.      Głosowanie odbywa się w sposób jawny, na wniosek 1/3 uprawnionych do głosowania odbywa się ono w sposób tajny, z wyłączeniem wyboru władz Kafos.

3.      Na żądanie zwykłej większości członków władz, w indywidualnych sprawach, można podejmować uchwały większością kwalifikowaną tj. 2/3 głosów.

§ 26

1.      Zarząd i Komisja Rewizyjna w trakcie kadencji mogą dokooptować członków w ilości nie przekraczającej 1/3 swojego składu.

2.      W przypadku braku aktywności członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd powiadamia o tym fakcie organizację członkowską, która rekomendowała daną osobę do władz Kafos. W takiej sytuacji organizacja ta może rekomendować inną osobę na członka dokooptowanych do tych władz.

3.      W przypadku zaprzestania działalności organizacji członkowskiej lub ustania jej członkostwa w Kafos, jej przedstawiciel będący we władzach Kafos traci swój mandat. Na to miejsce może być dokooptowana osoba rekomendowana przez innego członka zwyczajnego.

Rozdział 5

Walne Zebranie

§ 27

1.      Walne Zebranie jest najwyższą władzą Kafos.

2.      Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3.      Walne Zebranie zwołuje Zarząd nie rzadziej niż raz w roku.

4.      O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na piśmie co najmniej 14 dni przed terminem.

5.      Prawo głosu w Walnym Zebraniu mają członkowie zwyczajni reprezentowani przez upoważnionych przedstawicieli. Każdy członek dysponuje jednym głosem

§ 28

1.      Nadzwyczajne Zebranie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej, na uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemne żądanie co najmniej połowy członków zwyczajnych z podaniem powodu. Zarząd zawiadamia pisemnie wszystkich członków o nadzwyczajnym Zebraniu co najmniej 14 dni przed terminem.

2.      Nadzwyczajne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 29

1.      Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu Walnego Zebrania nie uczestniczy w nim co najmniej połowa liczby członków zwyczajnych, wówczas uchwały podjęte większością głosów w drugim terminie mają moc obowiązującą bez względu na ilość obecnych członków.

2.      O drugim terminie zebrania powinni być poinformowani członkowie w zawiadomieniu o posiedzeniu Walnego Zebrania. Drugi termin może być wyznaczony w tym samym dniu, jednakże nie wcześniej niż 30 minut po pierwszym terminie zebrania.

§ 30

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.      określenie kierunków działania Kafos,

2.      rozpatrywanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3.      określenie liczby członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w ilości od 3 do 7 osób,

4.      wybór władz Kafos:

a/ Prezesa Zarządu,

b/ 2 do 6 członków Zarządu,

c/ 3 do 5 członków Komisji Rewizyjnej,

5.      uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania,

6.      ocena działalności Zarządu i udzielenie mu absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

7.      ocena pracy Komisji Rewizyjnej i udzielenie jej absolutorium,

8.      rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,

9.      ustalanie składki członkowskiej,

10.  podjęcie uchwały o rozwiązaniu Kafos,

11.  ustalanie zmian statutu Kafos.

Rozdział 6

Zarząd

§ 31

1.      Zarząd składa się z 3 do 7 członków.

2.      Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie. Prezesa Zarządu Walne Zebranie wybiera w odrębnym głosowaniu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd ze swego składu wybiera 2 wiceprezesów.

3.      Urzędujący członkowie Zarządu zachowują swoje funkcje do momentu wyboru i wpisu do rejestru ich następców.

4.      Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 32

Zarząd zbiera się w ustalonym przez siebie miejscu i terminie nie rzadziej niż raz w miesiącu. O sposobie zawiadamiania o posiedzeniu decydują członkowie Zarządu.

§ 33

Do kompetencji Zarządu należy:

1.      Kierowanie bieżącą działalnością Kafos i reprezentowanie go na zewnątrz.

2.      Ustalanie planów pracy, sposobów realizacji uchwał Walnego Zebrania oraz planów finansowych Kafos.

3.      Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa.

4.      Zarządzanie majątkiem Kafos o nadzorowanie działalnością gospodarczą.

5.      Zwoływanie Walnych Zebrań członków.

6.      Przedkładanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu.

7.      Powoływanie w razie potrzeby komisji,  grup problemowych i opiniotwórczych Kafos i określanie zakresu ich działania.

8.      Utworzenie biura Kafos, ustanowienie kierownika – dyrektora Biura oraz ustalenie zakresu jego kompetencji i pełnomocnictw.

9.      Uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Walnego Zebrania.

10.  Organizowanie przedstawicielstw terenowych nie będących jednostkami terenowymi, a jedynie punktami konsultacyjnymi mającymi na celu organizowanie szkoleń i spotkań edukacyjno – informacyjnych oraz udzielanie informacji o działaniach Kafos.

§ 34

Do ważności pism i dokumentów Kafos wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu. Zarząd Kafos uchwałą upoważnia inne osoby do podpisywania dokumentów.

Rozdział 7

Komisja Rewizyjna

§ 35

1.      Komisja Rewizyjna jest społecznym organem kontroli wewnętrznej Kafos.

2.      Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu do dokumentacji finansowej Kafos.

§ 36

1.      Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego.

2.      Przewodniczący Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

3.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu Kafos ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

4.      Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe,

5.     Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swojej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§ 37

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1.      kontrola finansowa działalności Kafos,

2.      przedkładanie Zarządowi uwag i ocen wynikających z kontroli,

3.      składanie Walnemu  Zebraniu pisemnych sprawozdań oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

Rozdział 8

Majątek i fundusze Kafos

§ 38

Majątek Kafos stanowią: nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, fundusze. Kafos prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 39

Na fundusze Kafos składają się:

1.      składki członkowskie,

2.      wpłaty członków wspierających,

3.      krajowe i zagraniczne dotacje, darowizny, zapisy, spadki, zbiórki publiczne,

4.      wpływy ze źródeł krajowych i zagranicznych na prowadzenie określonych przedsięwzięć,

5.      zyski z działalności gospodarczej prowadzonej wg odrębnych przepisów,

6.      inne wpływy prawem nie zabronione,

7.      wpływy z tytułu udziału w zyskach innych osób prawnych, których udziałowcem jest Kafos

§ 40

1.      Majątkiem Kafos zarządza Zarząd.

2.      Oświadczenia woli w zakresie praw i zobowiązań majątkowych podpisują w imieniu Kafos dwóch członków Zarządu lub dwie inne osoby upoważnione przez Zarząd.

§ 40a

1.      Nadwyżkę przychodów nad kosztami Kafos przeznacza na działalność pożytku publicznego.

2.      Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Kafos w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

3.      Majątek Kafos nie może być przekazywany na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

4.      Majątek Kafos nie może być wykorzystywany na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

5.      Zabrania się dokonywania zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe,

6.      Przez przekazanie rozumie się przeniesienie własności składników majątku Kafos na rzecz jego członków, członków organów, pracowników oraz osób z którymi pracownicy lub członkowie organów pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

Rozdział 9

Przepisy końcowe

§ 41

Uchwałę zmieniającą statut lub rozwiązującą Kafos podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków. Przy braku quorum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie, które uchwały w tych sprawach podejmuje bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 42

W przypadku rozwiązania Kafos Walne Zebranie wybiera komisję likwidacyjną i postanawia o przeznaczeniu majątku

§ 43

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia właściwego sądu.