Polsko-niemiecka konferencja i dalsze działania projektowe

FORUM KAFOS wraz z niemieckim partnerem AWO Bezirksverband Potsdam e.V. zorganizowało 26.sierpnia konferencję inaugurującą projekt pt. Transfer wiedzy w pracy socjalnej. Zadanie finansowane ze środków Akcji Człowiek ma na celu opracowanie i wdrożenie testowe w formule hybrydowej programu szkoleń podnoszących kompetencje kadr socjalno-opiekuńczych organizacji członkowskich KAFOS. Konferencja, pomimo iż odbyła się za pośrednictwem internetu, była okazją  do wymiany poglądów, określenia priorytetów i doprecyzowaniu dalszych kroków działań. Idea współpracy narodziła się jeszcze przed pandemią, i chociaż główne założenia projektu pozostały niezmienione, czas Covid-19 wpłynął na jego ostateczny kształt.

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS jest związkiem pozarządowych organizacji działających w obszarze pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego. Organizacja poprzez szkolenia, doradztwo i rzecznictwo dąży do wzmocnienia roli trzeciego sektora i profesjonalizacji usług świadczonych przez organizacje pozarządowe. Obecnie, jak wiele podmiotów społecznych, musi odpowiadać na aktualne wyzwania, jak chociażby hybrydowa forma pracy i kształcenia osób zaangażowanych w udzielaniu pomocy i wsparcia potrzebującym. Niemiecki partner AWO Poczdam posiada szeroki wachlarz świadczonych usług, a jednym z nich jest edukacja zdalna kadr socjalno-opiekuńczych oraz promocja oraz implementacja cyfryzacji w pomocy społecznej.

W ramach projektu od września polscy i niemieccy eksperci rozpoczęli pracę w grupach roboczych nad zagadnieniami z obszaru pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy, osobom w kryzysie bezdomności oraz osobom z niepełnosprawnością psychiczną, fizyczną oraz intelektualną. Ponadnarodowa wymiana doświadczeń zmierza do opracowania materiałów dydaktycznych, które zostaną wykorzystane przez ekspertów podczas prowadzenia przez nich szkoleń na platformie e-learningowej. Oferta kształcenia w formule hybrydowej zostanie docelowo wdrożona w nowo powstałej w Częstochowie Akademii Rozwoju Kompetencji Kadr Socjalno-Opiekuńczych KAFOS.