SPOTKANIA ONLINE POLSKICH I NIEMIECKICH EKSPERTÓW

W ramach polsko-niemieckiego projektu „Transfer wiedzy w pracy socjalnej”, który realizuje Forum KAFOS wraz z AWO Poczdam trwają spotkania grup eksperckich, które opracowują materiały dydaktyczne w czterech obszarach:

1. POMOC OSOBOM W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH (SZCZEGÓLNIE ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM PRZEMOCY)

2. POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I/LUB PSYCHICZNĄ

3. POMOC OSOBOM W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

4. POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ ORAZ OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM

Kwestie poruszane przez polskich i niemieckich praktyków dotyczą wymiany wiedzy i doświadczeń w pracy socjalnej. Poruszane zagadnienia związane są zarówno z doprecyzowaniem terminologii fachowej stosowanej w języku polskich i niemieckim, jak i konkretnych przykładów zastosowania innowacyjnych metod pracy, Klasyfikacji ICF czy form postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Eksperckie spotkania online będą prowadzone regularnie w trakcie realizowanego projektu. Projekt dofinansowany ze środków Akcji Człowiek.

Zapraszamy na nasz profil FB https://www.facebook.com/ForumKAFOS/

Polsko-niemiecka konferencja i dalsze działania projektowe

FORUM KAFOS wraz z niemieckim partnerem AWO Bezirksverband Potsdam e.V. zorganizowało 26.sierpnia konferencję inaugurującą projekt pt. Transfer wiedzy w pracy socjalnej. Zadanie finansowane ze środków Akcji Człowiek ma na celu opracowanie i wdrożenie testowe w formule hybrydowej programu szkoleń podnoszących kompetencje kadr socjalno-opiekuńczych organizacji członkowskich KAFOS. Konferencja, pomimo iż odbyła się za pośrednictwem internetu, była okazją  do wymiany poglądów, określenia priorytetów i doprecyzowaniu dalszych kroków działań. Idea współpracy narodziła się jeszcze przed pandemią, i chociaż główne założenia projektu pozostały niezmienione, czas Covid-19 wpłynął na jego ostateczny kształt.

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS jest związkiem pozarządowych organizacji działających w obszarze pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego. Organizacja poprzez szkolenia, doradztwo i rzecznictwo dąży do wzmocnienia roli trzeciego sektora i profesjonalizacji usług świadczonych przez organizacje pozarządowe. Obecnie, jak wiele podmiotów społecznych, musi odpowiadać na aktualne wyzwania, jak chociażby hybrydowa forma pracy i kształcenia osób zaangażowanych w udzielaniu pomocy i wsparcia potrzebującym. Niemiecki partner AWO Poczdam posiada szeroki wachlarz świadczonych usług, a jednym z nich jest edukacja zdalna kadr socjalno-opiekuńczych oraz promocja oraz implementacja cyfryzacji w pomocy społecznej.

W ramach projektu od września polscy i niemieccy eksperci rozpoczęli pracę w grupach roboczych nad zagadnieniami z obszaru pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy, osobom w kryzysie bezdomności oraz osobom z niepełnosprawnością psychiczną, fizyczną oraz intelektualną. Ponadnarodowa wymiana doświadczeń zmierza do opracowania materiałów dydaktycznych, które zostaną wykorzystane przez ekspertów podczas prowadzenia przez nich szkoleń na platformie e-learningowej. Oferta kształcenia w formule hybrydowej zostanie docelowo wdrożona w nowo powstałej w Częstochowie Akademii Rozwoju Kompetencji Kadr Socjalno-Opiekuńczych KAFOS.

Klub Seniorów przy Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS zaprasza osoby 60 + do aktywnego udziału w projekcie „Samopomocowy krąg – Klub Seniorów przy KAFOS” dofinansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020.

Od 1 marca 2019r. KAFOS w ramach projektu „Samopomocowy krąg – Klub Seniorów przy KAFOS” realizuje następujące działania:

10 spotkań Klubu Seniorów – spotkania odbywają się co miesiąc, terminy ustalane są na bieżąco podczas kolejnych spotkań Klubu. Przewodniczącą Klubu jest Pani Ewa Klimczak. Spotkania odbywają się w Centrum Organizacji Pozarządowych w Katowicach, ul. Kopernika 14. Klub Seniorów to samopomocowa grupa osób 60 + z terenu województwa śląskiego.

5 jednodniowych spacerów miejskich w następujących terminach i lokalizacjach:

– 17.05.br. –  Bytom: zwiedzanie zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Żabie Doły;

– 08.06.br. – Radzionków; zwiedzanie Muzeum Chleb;

– 08.07.br. – Piekary Śl.; zwiedzanie z przewodnikiem Sanktuarium Matki Boskiej Piekarskiej (Bazylika pw. Najświętszej Maryi Panny i Św. Bartłomieja ,Muzeum, Kalwaria);

– sierpień – Sosnowiec; zwiedzanie najcenniejszych zabytków miasta;

– październik – Zabrze; zwiedzanie Szybu Królowa Luiza.

Odpowiedzialną za organizację spacerów miejskich jest P. Elżbieta Praus.

 3 dniowy Złaz Seniorów w Żywcu: termin: 6 – 8.09.19r. W programie wyjazdu: m.in. poznanie walorów turystycznych i kulturalnych Żywca i okolic oraz praca warsztatowa ukierunkowana na zaplanowaniu przyszłych działań Klubu Seniorów przy KAFOS.

4 spotkania warsztatowe w następujących zakresach tematycznych:

  • Niwelowanie stresu w sytuacji trudnej i występowania syndromu pustego gniazda, utrata osoby bliskiej, choroby (zajęcia z psychologiem) – warsztaty odbyły się 31.05.br.
  • Dieta osoby starszej i opracowanie planów żywieniowych (zajęcia z dietetykiem) – warsztaty odbyły się 28.06.br.
  • Leki i suplementy diety (zajęcia z farmaceutą – warsztaty zaplanowano na 30.07.br.
  • Metody usprawniające, zapobiegające upadkom i poprawiające zakres siły mięśniowej i ruchów w stawach(zajęcia z fizjoterapeutą) – warsztaty zaplanowano na wrzesień/październik br.

.

Tydzień Promocji Samopomocy Osób Starszych w woj. śląskim –  „Dni otwarte w organizacjach socjalnych” – 25 organizacji/placówek z terenu woj. śląskiego podobnie jak w latach ubiegłych zorganizuje imprezy dla osób 60 +. Termin realizacji: 16 – 21.09.br.

4 numery Biuletynu Klubu Seniorów. Oczekujemy na bieżąco na materiały do publikacji w Biuletynie od członków Klubu Seniorów oraz sympatyków. Redaktorem naczelnym biuletynu jest P. Marian Natanek.

Konferencja podsumowująca Projekt – grudzień 2019r.

Informujemy, że na bieżąco ukazują się informacje i relacje z przebiegu projektu na facebooku.

www.facebook.com/ForumKAFOS

21 listopada – zaproszenie na seminarium – Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych …

Seminarium: Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych – znaczenie samopomocy i dobrego zarządzania placówką socjalną”.

Katowice, 21 listopada 2017r.

 

Miejsce: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, ul. Jordana 18 Katowice, sala 407

Organizator: Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS i Parytetowy Związek Socjalny Pół. Nadrenii Westfalii.

 

Program Seminarium:

Godz. 09.30 – Rejestracja uczestników

Godz. 10.00 – Otwarcie Seminarium, powitanie

Godz. 10.15 „Specyfika działań Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w kontekście spraw związanych z niepełnosprawnością” – Pani Aleksandra Wentkowska Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich

Godz. 10.35 Zasady zarzadzania placówką socjalną zgodnie z założeniami inkluzji społecznej” – Pan Michael Radix – Dyrektor Lebenszentrum Königsborn gGmbH Unna

Godz. 11.15Zasady zarzadzania placówką socjalną zgodnie z założeniami inkluzji społecznej” – Pani Iwona Płatek – Prezes Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski;

Godz. 11.30„Znaczenie samopomocy w procesie włączenia osób z niepełnoprawnością w życie społeczne” – Pan Peter Sylvester – przedstawiciel Parytetowego Związku Socjalnego Pół. Nadrenii Westfalii;

Godz. 12.10„Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „FAMILIA” jako przykład organizacji samopomocowej” – Pani Anna Krusiec – Prezes Stowarzyszenia „FAMILIA w Czeladzi

Godz. 12.25Podsumowanie dotychczasowych działań w ramach projektu „Regionalne Forum  Inkluzji Społecznej” – Pani Anna Kruczek – Prezes Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS;

Godz. 12.45 – Dyskusja i zakończenie Seminarium

Godz. 13.00 – obiad.