„Dla siebie i dla innych w jesieni życia – kontynuacja”

Od kilkunastu lat obserwuje się wyraźny trend w strukturze demograficznej Polski – udział osób starszych stale rośnie. W województwie śląskim zmiany te są bardzo wyraźne. Województwo śląskie to region ludzi starych. Pomimo takiego stanu rzeczy wpływ osób starszych na politykę społeczną i kształtowanie życia publicznego jest wciąż niewielki pomimo podejmowanych działań. Aby poprawić tę sytuację , od 2014r., intensywnie rozwijamy aktywność osób starszych, zwiększamy udział osób starszych w kształtowaniu życia publicznego i kierunków polityk publicznych w regionie śląskim. W ramach projektu budujemy silna reprezentację środowiska osób starszych jaką jest Klub Seniorów, głośno mówimy o problemach i potrzebach osób starszych poprzez organizację konkursu fotografii zaangażowanej społecznie osób 60 + oraz wydawanie biuletynu Klubu Seniorów. Ponadto członkowie Klubu Seniorów interweniują i wspierają swoich rówieśników w bieżących problemach i potrzebach dyżurując w Biurze Informacji Seniorów. Istotnym elementem projektu, podkreślającym regionalny charakter projektu, jest organizacja „dnia otwartego” w 30 organizacjach senioralnych na terenie całego Śląska. W jednym czasie organizacje proponują potrzebne i interesujące formy wsparcia dla osób starszych zamieszkujących śląskie społeczności lokalne.

Projekt „Dla siebie i dla innych w jesieni życia – kontynuacja” został dofinansowany w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2014 – 2020”

Zapraszamy mieszkańców województwa śląskiego do udziału w konkursie fotograficznym. Regulamin konkursu tutaj.

Społecznicy – Seniorzy skupieni w Klubie Seniorów zapraszają osoby starsze do Biura Informacji Senioralnej

Podczas dyżurów każda zgłaszająca się osoba otrzyma informację, poradę, wsparcie w problemach, na które napotykają seniorzy w codziennym życiu.

Dni i godziny dyżurów:

Dzień

Godziny dyżurów

Tematyka wiodąca:

Środa

10.00 – 13.00

1. Zdrowy tryb życia, profilaktyka zdrowotna,
2. Interwencje w pilnych sprawach

Piątek

10.00 – 12.00

1. Prawa osób starszych, świadczenia socjalne,

2. Zainteresowania seniorów – hobby, 3. ,Interwencje w pilnych sprawach

Biuro działa pod adresem:

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

Ul. Warszawska 6 pokój nr 201

II piętro, korytarz na lewo.

40-006 Katowice

a.kruczek@kafos.org.pl

tel. 32 205 02 31

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego biura, czekamy również na korespondencję i telefony od Państwa w dni i godziny dyżurów naszej senioralnej kadry.

asos

„Pod parasolem w barwach Śląska”

Projekt „Pod parasolem w barwach Śląska” skierowany jest do organizacji pozarządowych zrzeszonych w Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS. Głównym celem projektu jest wzmocnienie siły i potencjału organizacji członkowskich KAFOS poprzez przygotowanie nowej, „skrojonej na miarę” oferty szkoleniowo – doradczej oraz jej wdrożenie w ramach pilotażu, a także opracowanie bazy danych o organizacjach członkowskich KAFOS. Przygotowanie oferty szkoleniowo – doradczej oraz bazy danych, poprzedzone będzie pogłębioną diagnozą bieżącej sytuacji organizacji, problemów i potrzeb rozwojowych wszystkich organizacji członkowskich KAFOS. Pośrednimi uczestnikami projektu są klienci organizacji oraz przedstawiciele administracji publicznej. Projekt zwiększy potencjał organizacji członkowskich, podniesie skuteczność i jakość ich działań. Rozwój organizacji członkowskich jednocześnie wpłynie na rozwój federacji w myśl zasady „siłą federacji są jej organizacje członkowskie”.
Projekt „Pod parasolem w barwach Śląska” został dofinansowany ze środków dotacji Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.