SPOTKANIA ONLINE POLSKICH I NIEMIECKICH EKSPERTÓW

W ramach polsko-niemieckiego projektu „Transfer wiedzy w pracy socjalnej”, który realizuje Forum KAFOS wraz z AWO Poczdam trwają spotkania grup eksperckich, które opracowują materiały dydaktyczne w czterech obszarach:

1. POMOC OSOBOM W TRUDNYCH SYTUACJACH ŻYCIOWYCH (SZCZEGÓLNIE ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM PRZEMOCY)

2. POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ I/LUB PSYCHICZNĄ

3. POMOC OSOBOM W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI

4. POMOC OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ ORAZ OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM

Kwestie poruszane przez polskich i niemieckich praktyków dotyczą wymiany wiedzy i doświadczeń w pracy socjalnej. Poruszane zagadnienia związane są zarówno z doprecyzowaniem terminologii fachowej stosowanej w języku polskich i niemieckim, jak i konkretnych przykładów zastosowania innowacyjnych metod pracy, Klasyfikacji ICF czy form postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Eksperckie spotkania online będą prowadzone regularnie w trakcie realizowanego projektu. Projekt dofinansowany ze środków Akcji Człowiek.

Zapraszamy na nasz profil FB https://www.facebook.com/ForumKAFOS/

Rola i znaczenie organizacji socjalnych w ograniczaniu skutków społecznych i zdrowotnych pandemii COVID-19

 

 

W dniu 23 września 2021 r. w formie hybrydowej odbędzie się seminarium – Rola i znaczenie organizacji socjalnych w ograniczaniu skutków społecznych i zdrowotnych pandemii COVID-19

Regionalne seminarium odbędzie się w partnerstwie ze Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS oraz Uniwersytetem, im. Jana Długosza w Częstochowie, Katedrą Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki   w ramach realizowanego projektu projektu: SOS – Silne Organizacje Socjalne. Projekt finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności – Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030.

PROGRAM

11:00    Otwarcie i krótka informacja nt. Seminarium i działalności KAFOS – Kazimierz Słobodzian, prezes KAFOS,

11:10    Rola współpracy międzynarodowej w dobie pandemii na przykładzie polsko-niemieckiego projektu Forum KAFOS z AWO Poczdam

Ewa Dudkiewicz, Członek Zarządu Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS

11:30    Wyzwania edukacyjne w dobie pandemii COVID-19

dr Mariola Mirowska, prof. UJD, Kierownik Katedry Polityki Społecznej, Pracy Socjalnej i Turystyki Uniwersytetu, im. Jana Długosza w Częstochowie.

11:50    Bezdomni w dobie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 – rola organizacji pozarządowych na przykładzie badań w województwie śląskim

dr Ryszard Majer, Senator RP, Uniwersytet, im. Jana Długosza w Częstochowie

12:10    Zdrowie psychiczne osób bezdomnych w pandemii

dr Agnieszka Miklewska, Uniwersytet, im. Jana Długosza w Częstochowie.

12:30    Ochrona życia i zdrowia pacjentów ze stomią -konsekwencje pandemii SARS-COV-2

dr Irena Mysłek-Sikora, Członek Zarządu Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS,
Prezes Polskiego Towarzystwa Stomijnego ‘’Polilko’’, Oddziału Regionalnego w Częstochowie.

12:50    Streetworking w czasie pandemii koronawirusa

dr Jan Strączyński, streetworker, wiceprezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy „Agape”

13:10    Dyskusja z udziałem uczestników i podsumowanie Seminarium.

13:30 Obiad dla stacjonarnych uczestników konferencji w Częstochowie i w formie on-line w COP
w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o przesłanie zgłoszenia

Imię i nazwisko:     ………………………….

Telefon:                     …………………………..

mail.                         ……………………………

nazwa organizacji: ………………………………….

 

na maila: kafos@kafos.org.pl do dnia 15 września 2021 r.

Ilość miejsc ograniczona w formie stacjonarnej.

Udział w  Seminarium jest nieodpłatny.

 

Polsko-niemiecka konferencja i dalsze działania projektowe

FORUM KAFOS wraz z niemieckim partnerem AWO Bezirksverband Potsdam e.V. zorganizowało 26.sierpnia konferencję inaugurującą projekt pt. Transfer wiedzy w pracy socjalnej. Zadanie finansowane ze środków Akcji Człowiek ma na celu opracowanie i wdrożenie testowe w formule hybrydowej programu szkoleń podnoszących kompetencje kadr socjalno-opiekuńczych organizacji członkowskich KAFOS. Konferencja, pomimo iż odbyła się za pośrednictwem internetu, była okazją  do wymiany poglądów, określenia priorytetów i doprecyzowaniu dalszych kroków działań. Idea współpracy narodziła się jeszcze przed pandemią, i chociaż główne założenia projektu pozostały niezmienione, czas Covid-19 wpłynął na jego ostateczny kształt.

Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS jest związkiem pozarządowych organizacji działających w obszarze pożytku publicznego na terenie województwa śląskiego. Organizacja poprzez szkolenia, doradztwo i rzecznictwo dąży do wzmocnienia roli trzeciego sektora i profesjonalizacji usług świadczonych przez organizacje pozarządowe. Obecnie, jak wiele podmiotów społecznych, musi odpowiadać na aktualne wyzwania, jak chociażby hybrydowa forma pracy i kształcenia osób zaangażowanych w udzielaniu pomocy i wsparcia potrzebującym. Niemiecki partner AWO Poczdam posiada szeroki wachlarz świadczonych usług, a jednym z nich jest edukacja zdalna kadr socjalno-opiekuńczych oraz promocja oraz implementacja cyfryzacji w pomocy społecznej.

W ramach projektu od września polscy i niemieccy eksperci rozpoczęli pracę w grupach roboczych nad zagadnieniami z obszaru pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom doświadczającym przemocy, osobom w kryzysie bezdomności oraz osobom z niepełnosprawnością psychiczną, fizyczną oraz intelektualną. Ponadnarodowa wymiana doświadczeń zmierza do opracowania materiałów dydaktycznych, które zostaną wykorzystane przez ekspertów podczas prowadzenia przez nich szkoleń na platformie e-learningowej. Oferta kształcenia w formule hybrydowej zostanie docelowo wdrożona w nowo powstałej w Częstochowie Akademii Rozwoju Kompetencji Kadr Socjalno-Opiekuńczych KAFOS.

Polsko-niemiecka konferencja online

 

26 sierpnia 2021 r. Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS wraz z partnerem niemieckim AWO Potsdam organizują wspólną konferencję inaugurującą międzynarodowy projekt pn. Transfer wiedzy w pracy socjalnej.

Wydarzenie pod nazwą UCZYMY SIĘ WSPÓLNIE stanie się okazją do prezentacji dorobku obu organizacji w celu wdrożenia pakietów szkoleniowych w czterech obszarach:

  • wspieranie osób w trudnych sytuacjach życiowych,
  • niepełnosprawność psychiczna i intelektualna,
  • bezdomność,
  • niepełnosprawność fizyczna (w tym problemy osób chorych przewlekle).

W trakcie konferencji zostanie powołana do życia Akademia KAFOS dla kadr socjalno-opiekuńczych organizacji zrzeszonych i współpracujących z naszym regionalnym związkiem organizacji pozarządowych.